ARs remissvar inlämnat till Socialdepartementet
Skrivet av Johan Högberg   
2003-10-14

ARs remissvar lämnades in som elektroniskt dokument till Socialdepartementet 2003-10-15.

  • Adopterades Röst anser att adopterades rättigheter skall väga tyngre än vuxnas som vill uppta ett adoptivbarn. Dessa rättigheter skall basera sig på forskning och beprövad erfarenhet. Denna praxis skall redan idag gälla för frågor som rör barn generellt enligt FN:s barnkommitté. Med hänsyn till vad som hänt i tidigare utredningar ser vi ett behov av att endast tillförlitlig och tillämpbar forskning skall användas. I synnerhet när det rör sig om speciella grupper av barn där marginalerna inte tillåter att risker tas.
  • Adopterades Röst anser att adopterade skall erkännas särskilda behov som grupp även om det finns en naturlig variation inom gruppen.
  • Adopterades Röst anser vidare att det är fullt möjligt och legitimt att både ha lagliga kriterier för vilka som kan prövas och vidare också möjligt med praxis som kan tillämpas på dem som inte är hindrade att prövas enligt lag.
  • Adopterades Röst anser att prövningsmetodiken bör utvecklas.
  • Adopterade skall ha samma rättigheter som svenskfödda barn.
  • Adopterades Röst anser dock att "samma" rättigheter här kan innebära striktare regler för vuxna som söker för adoption.

Du kan ladda ned remissvaret här: pdf ar-remissvar-20031015


Remissvaret hade legat öppet för aktiva inom AR under ca 10 dagar innan dess inlämnande. Kommentarer och synpunkter från olika personer inom AR återspeglas i svaret.